Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture traje 15 tjedana tijekom jednoga semestra, a svakoga radnog dana polaznici hrvatski jezik uče 3 školska sata (3 x 45 minuta), što je ukupno 225 školskih sati učenja jezika tijekom jednoga semestra. Ako žele, uz učenje hrvatskoga jezika polaznici dodatno mogu odabrati učiti više o hrvatskom jeziku i o hrvatskoj kulturi. Više o izbornim programima pogledajte ovdje.

Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture akreditiran je kao Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje i stjecanje 14 ECTS-a.

Učenje hrvatskoga jezika izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike

  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1 > razina A1 i A2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2 > razina B1.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3 > razina B1.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4 > razina B2.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5 > razina B2.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6 > razina C1

Informacije o terminima održavanja Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture u zimskom i ljetnom semestru možete pronaći ovdje, a informacije o cijeni ovdje

Opis programa

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1

Polaznici uče osnove fonologije, morfologije (sklonidba imenica i ličnih zamjenica, posvojne zamjenice i posvojni pridjevi, opisni pridjevi, brojevi, prezent najčešćih glagolskih skupina, modalni glagoli, perfekt i futur I. te povratni glagoli) i sintakse hrvatskoga standardnog jezika. Uvježbava se osnovna konverzacija, pisanje i čitanje jednostavnih tekstova. Ovladava se osnovnim vokabularom. Teme koje se obrađuju: rodbinski odnosi, države, nacionalnosti, zanimanja, životinje, odjeća, vrijeme te osnovni kulturološki podaci vezani uz Hrvatsku i dr.

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2

Polaznici uče osnove fonologije, morfologije i sintakse hrvatskoga standardnoga jezika i uvježbavaju njegovu uporabu u različitim situacijama. Obrađuju se opće teme: osobni identitet, obrazovanje, posao, slobodno vrijeme, zdravlje, sport, turizam, kultura, mediji, okoliš te teme iz hrvatske kulture. Ovladava se leksikom vezanim uz te teme, ponavlja se leksik i gramatika s prethodne razine te obrađuje novo gramatičko gradivo – npr. genitiv s brojevima, složeni brojevi, glavni i redni brojevi, genitiv uz datum, i-sklonidba, imperativ, vokativ, pridjevsko-zamjenička sklonidba, stupnjevanje pridjeva, glagolski vid, kondicional I. i futur II.

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3

Polaznici uče i uvježbavaju uporabu hrvatskoga standardnoga jezika u različitim situacijama. Čitaju, analiziraju i reproduciraju tekstove primjerene težine za taj stupanj učenja. Obrađuju se opće teme (moderni život, izumi i otkrića, generacijske razlike, odnosi među spolovima, humor i sl.) i kulturološke teme (glagoljica, znameniti hrvatski umjetnici i znanstvenici te njihova djela, hrvatsko novinstvo i sl.). Ponavlja se gramatičko gradivo s nižih stupnjeva te proširuje i usvaja novo (sintaksa padeža, glagolski vid, upitno-odnosne zamjenice, redoslijed rečeničnih dijelova, pasivni pridjev i sl.).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4

Čitanje, analiziranje i reproduciranje tekstova primjerene težine za ovaj stupanj učenja. Usmeno i pismeno sporazumijevanje na toj razini. Obrađuju se opće teme (moderna tehnologija, ljudska prava, svjetske i hrvatske aktualnosti i sl.) i kulturološke teme (hrvatski znanstvenici i izumitelji u prošlosti i u suvremeno vrijeme, hrvatski običaji, blagdani, zaštićena priroda i sl.). Ponavljanje i proširivanje gramatičkoga gradiva s nižih stupnjeva i usvajanje novoga (umanjenice i uvećanice, brojevne imenice, neodređene zamjenice, glagolski prilozi, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, upravni i neupravni govor).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5

Polaznici uče hrvatski standardni jezik i uvježbavaju njegovu uporabu u različitim situacijama. Čitaju, analiziraju i reproduciraju tekstove primjerene težine za ovaj stupanj učenja. Obrađuju se opće teme (zaštita okoliša, globalizacija, promjene na tržištu rada i druge aktualne svjetske i hrvatske teme) te kulturološke teme (hrvatski identitet, hrvatski umjetnici u prošlosti i u sadašnjosti, hrvatski suveniri i brendovi, hrvatska kulturna scena i sl.). Ponavlja se i proširuje gramatičko gradivo s nižih stupnjeva te usvaja novo (valentnost glagola, kolokacije, sročnost, konektori, glasovne promjene itd.).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6

Jezično gradivo obuhvaća uporabu glagolskih vremena, glagolski vid i glagole u kontekstu, prepoznavanje aorista i imperfekta, modalne riječi i konektore, stilski obilježen red riječi u rečenici, odabrana poglavlja iz sintakse, tvorbe riječi i leksikologije te pravopisa. Gradivo iz kulture odnosi se na kulturu u najširem smislu (od supkulture preko popularne i urbane kulture do spomenika kulturne i prirodne baštine). U nastavi je fokus na književnim tekstovima nastalim od 70-ih do 90-ih godina prošloga stoljeća te osobito na suvremenim tekstovima od 90-ih do danas, ali i na stručnim i znanstvenim tekstovima.

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika, koje se testira prvoga dana semestra.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture.