Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture

Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture traje 15 tjedana tijekom jednoga semestra. Svakoga radnog dana polaznici hrvatski jezik uče 3 školska sata (3 x 45 minuta), što je ukupno 225 školskih sati učenja jezika tijekom jednoga semestra. Ako žele, uz učenje hrvatskoga jezika polaznici dodatno mogu odabrati učiti više o hrvatskom jeziku i o hrvatskoj kulturi. Više o izbornim programima pogledajte ovdje.

Semestralni tečaj hrvatskoga jezika i kulture akreditiran je kao Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika te uspješan završetak programa polaznicima omogućuje i stjecanje 14 ECTS-a.

Učenje hrvatskoga jezika izvodi se na različitim razinama u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike

  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1 > razina A1 i A2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2 > razina B1.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3 > razina B1.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4 > razina B2.1
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5 > razina B2.2
  • Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6 > razina C1

Informacije o terminima održavanja Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture u zimskom i ljetnom semestru možete pronaći ovdje, a informacije o cijeni ovdje

Opis programa

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 1

Polaznici uče osnove fonologije, morfologije (sklonidba imenica i ličnih zamjenica, posvojne zamjenice i posvojni pridjevi, opisni pridjevi, brojevi, prezent najčešćih glagolskih skupina, modalni glagoli, perfekt i futur I. te povratni glagoli) i sintakse hrvatskoga standardnog jezika. Uvježbava se osnovna konverzacija, pisanje i čitanje jednostavnih tekstova. Ovladava se osnovnim vokabularom. Teme koje se obrađuju: rodbinski odnosi, države, nacionalnosti, zanimanja, životinje, odjeća, vrijeme te osnovni kulturološki podaci vezani uz Hrvatsku i dr.

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2

Polaznici uče osnove fonologije, morfologije i sintakse hrvatskoga standardnoga jezika i uvježbavaju njegovu uporabu u različitim situacijama. Obrađuju se opće teme: osobni identitet, obrazovanje, posao, slobodno vrijeme, zdravlje, sport, turizam, kultura, mediji, okoliš te teme iz hrvatske kulture. Ovladava se leksikom vezanim uz te teme, ponavlja se leksik i gramatika s prethodne razine te obrađuje novo gramatičko gradivo – npr. genitiv s brojevima, složeni brojevi, glavni i redni brojevi, genitiv uz datum, i-sklonidba, imperativ, vokativ, pridjevsko-zamjenička sklonidba, stupnjevanje pridjeva, glagolski vid, kondicional I. i futur II.

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 3

Polaznici uče i uvježbavaju uporabu hrvatskoga standardnoga jezika u različitim situacijama. Čitaju, analiziraju i reproduciraju tekstove primjerene težine za taj stupanj učenja. Obrađuju se opće teme (moderni život, izumi i otkrića, generacijske razlike, odnosi među spolovima, humor i sl.) i kulturološke teme (glagoljica, znameniti hrvatski umjetnici i znanstvenici te njihova djela, hrvatsko novinstvo i sl.). Ponavlja se gramatičko gradivo s nižih stupnjeva te proširuje i usvaja novo (sintaksa padeža, glagolski vid, upitno-odnosne zamjenice, redoslijed rečeničnih dijelova, pasivni pridjev i sl.).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 4

Čitanje, analiziranje i reproduciranje tekstova primjerene težine za ovaj stupanj učenja. Usmeno i pismeno sporazumijevanje na toj razini. Obrađuju se opće teme (moderna tehnologija, ljudska prava, svjetske i hrvatske aktualnosti i sl.) i kulturološke teme (hrvatski znanstvenici i izumitelji u prošlosti i u suvremeno vrijeme, hrvatski običaji, blagdani, zaštićena priroda i sl.). Ponavljanje i proširivanje gramatičkoga gradiva s nižih stupnjeva i usvajanje novoga (umanjenice i uvećanice, brojevne imenice, neodređene zamjenice, glagolski prilozi, nezavisnosložene i zavisnosložene rečenice, upravni i neupravni govor).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 5

Polaznici uče hrvatski standardni jezik i uvježbavaju njegovu uporabu u različitim situacijama. Čitaju, analiziraju i reproduciraju tekstove primjerene težine za ovaj stupanj učenja. Obrađuju se opće teme (zaštita okoliša, globalizacija, promjene na tržištu rada i druge aktualne svjetske i hrvatske teme) te kulturološke teme (hrvatski identitet, hrvatski umjetnici u prošlosti i u sadašnjosti, hrvatski suveniri i brendovi, hrvatska kulturna scena i sl.). Ponavlja se i proširuje gramatičko gradivo s nižih stupnjeva te usvaja novo (valentnost glagola, kolokacije, sročnost, konektori, glasovne promjene itd.).

Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 6

Jezično gradivo obuhvaća uporabu glagolskih vremena, glagolski vid i glagole u kontekstu, prepoznavanje aorista i imperfekta, modalne riječi i konektore, stilski obilježen red riječi u rečenici, odabrana poglavlja iz sintakse, tvorbe riječi i leksikologije te pravopisa. Gradivo iz kulture odnosi se na kulturu u najširem smislu (od supkulture preko popularne i urbane kulture do spomenika kulturne i prirodne baštine). U nastavi je fokus na književnim tekstovima nastalim od 70-ih do 90-ih godina prošloga stoljeća te osobito na suvremenim tekstovima od 90-ih do danas, ali i na stručnim i znanstvenim tekstovima.

Dodatne informacije

Nastava je organizirana u jezično, nacionalno i dobno raznolikim grupama, a polaznici se u grupe raspoređuju na temelju njihova prethodnoga poznavanja hrvatskoga jezika.

Redovit dolazak na nastavu te polaganje završnoga ispita preduvjet su za uspješan završetak Semestralnoga tečaja hrvatskoga jezika i kulture.

Nastava se održava na Filozofskome fakultetu u Zagrebu svakoga radnog dana u isto vrijeme.

Najnovije informacije o Semestralnome tečaju hrvatskoga jezika i kulture nalaze se ovdje.