Znanstvena i stručna literatura

Croaticum objavljuje opisne okvire hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za pojedine razine prema Zajedničkome europskom referentnom okviru za jezike te zbornike radova sa Stručnoga i znanstvenoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika

Opisni okviri referentnih razina

Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2

Urednice: Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata

Izdavač: FF press, 2017. ISBN: 978-953-175-635-8

Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2 podroban je opis te referentne razine za hrvatski kao ini jezik. Opis razine A2 hrvatskoga kao inoga jezika napravljen je prema ljestvici referentnih razina Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike (ZEROJ). Razina A2 smatra se, prema ZEROJ-u, temeljnom razinom, a govornik koji je njome ovladao temeljnim korisnikom. Priručnik Hrvatski A2 treći je u seriji priručnika za opis referentnih razina u hrvatskome kao inome jeziku, objavljen je nakon priručnika Hrvatski B1 (2013) i Hrvatski B2 (2015).

Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1

Urednice: Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Iva Nazalević Čučević

Izdavač: FF press, 2013. ISBN: 978-953-175-468-2

Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1 prvi je podroban opis neke referentne razine za hrvatski kao ini jezik. Opis razine B1 hrvatskoga kao inoga jezika napravljen je prema preporukama i ljestvicama referentnih razina Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike (ZEROJ). Razina B1 označuje granicu između mogućnosti temeljnoga (A) i samostalnoga korisnika jezika (B).

Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2

Urednice: Milvia Gulešić Machata, Ana Grgić

Izdavač: FF press, 2015. ISBN: 978-953-175-551-1

Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2 podroban je opis te referentne razine za hrvatski kao ini jezik. Opis razine B2 hrvatskoga kao inoga jezika napravljen je prema ljestvici referentnih razina Zajedničkoga europskoga referentnoga okvira za jezike (ZEROJ). Razina B2 smatra se, prema ZEROJ-u, novom razinom koja je iznad razine B1 (prijelazna razina) koliko je razina A2 (temeljna razina) ispod razine B1. Razina B2 odražava specifikaciju samostalne razine pa njezini opisnici sadrže značajne odmake u usporedbi sa sadržajima nižih razina.

Zbornici 

Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova

Urednici: Marica Čilaš Mikulić, Antonio-Toni Juričić, Sanda Lucija Udier

Izdavač: FF press, 2012. ISBN: 978-953-175-436-1

Zbornik je podijeljen u četiri cjeline. Prva cjelina bavi se hrvatsko-poljskim lažnim prijateljima, poučavanjem neizvornih govornika, naglascima hrvatskoga jezika, prijedlozima u HIJ-u, ovladavanjem glagolskim upravljanjem te uporabom infinitiva i/ili ustrojstva da + prezent. Druga cjelina govori o izradi nastavnih materijala za viši srednji stupanj i napredne stupnjeve HIJ-a, izvannastavnim aktivnostima studenata i interpretaciji romana Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić te HIJ-u u računalnom okružju. Treća je cjelina posvećena provođenju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnoga pisma na Croaticumu. U četvrtoj cjelini nalazi se tekst o povijesti Croaticuma te bibliografija lektora i fonetičara Croaticuma.

Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova

Urednici: Marica Čilaš Mikulić, Antonio-Toni Juričić

Izdavač: FF press, 2014. ISBN: 978-953-175-542-9

Zbornik se bavi usvajanjem hrvatskoga jezika kod izvornih govornika poljskoga jezika, fonetskim vježbama za inojezične govornike hrvatskoga, zabavnom gramatikom, neverbalnom komunikacijom  u nastavi inoga jezika, jezičnim biografijama i ovladavanjem HIJ-em, glagolskim rekcijama, nastavom hrvatskoga jezika u Indiji, interpretacijom romana Sloboština Barbie Maše Kolanović, hrvatskim i romanskim idiomima te estetskom funkcijom poljskoga jezika iz perspektive studenata polonistike Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik također sadrži nekoliko prikaza značajnih filoloških i kulturoloških knjiga te prikaz 28. međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a.

Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 3. zbornik radova

Urednici: Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić, Antonio-Toni Juričić

Izdavač: FF press, 2016. ISBN: 978-953-175-597-9

Zbornik je podijeljen u tri cjeline. Prva cjelina posvećena je bajci kao modelu poučavanja inoga jezika, uporabi kognitivnih, metakognitivnih i kompenzacijskih strategija u pisanoj proizvodnji studenata HIJ-a, romanu Šegrt Hlapić Ivane Brlić Mažuranić u nastavi HIJ-a na B1 razini, usporedbi sustava imenica u hrvatskom i hindskom jeziku, razvijanju međukulturne kompetencije na razini C1, iščitavanju zagrebačkih grafita i projektnoj nastavi, inojezičnomu hrvatskom u kontekstu studijskoga boravka u inozemstvu, razvijanju učeničke autonomije učenja u HIJ-u te kulturološko-iskustvenom pristupu poučavanju HIJ-a. Druga cjelina donosi priče o izvannastavnim aktivnostima lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim sveučilištima. Treća cjelina sadrži prikaze ostvarenja iz područja HIJ-a te retorike i društva.

Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 4. zbornik radova

Urednici: Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić, Darko Matovac

Izdavač: FF press, 2019. ISBN: 978-953-175-820-8

Zbornik je podijeljen u četiri cjeline. Prva cjelina posvećena je gramatičkim i kulturološkim temama (poučavanju glagolske prefiksacije, povratnim glagolima u hrvatskom kao inom jeziku i akademskoj kulturi u hrvatskom kao inom jeziku). Druga cjelina sadrži kontrastivne teme (turski i hrvatski, ruski i hrvatski, talijanski i hrvatski, njemački i hrvatski te mađarski i hrvatski jezik). Treću cjelinu čine fonetsko-fonološke teme (nastavni materijali za početno učenje hrvatskoga namijenjeni govornicima valencijanskoga i govorne cjeline u inojezičnom hrvatskom). U četvrtoj se cjelini nalazi osam prikaza knjiga, lektorata hrvatskoga jezika u inozemstvu i e-tečaja za razinu A1.

Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 5. zbornik radova

Urednici: Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata, Darko Matovac

Izdavač: FF press, 2013. ISBN: 978-953-379-009-1

Zbornik je podijeljen u četiri cjeline. U prvoj cjelini zastupljeno je pet gramatičkih i leksičkih tema (male riječi i hrvatski kao ini jezik, mjesto jezične pravilnosti u vrednovanju pisanja na visokoj razini poznavanja hrvatskoga kao inoga jezika, kolokacije na početnoj razini u hrvatskom ka inom jeziku, morfo(no)loška složenost sekundarne imperfektivizacije u hrvatskom jeziku, poučavanje sročnosti u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika). U drugoj je cjelini rad o izvornim odstupanjima govornika gruzijskoga na početnoj razini učenja hrvatskoga kao inoga jezika. U trećoj
se cjelini nalaze dva sociolingvistička rada (hrvatski kao ini jezik i društveno korisno učenje te sociokulturna kompetencija u hrvatskom kao inom jeziku). Četvrta cjelina donosi četiri prikaza (šezdeseta obljetnica Croaticuma, gramatika hrvatskoga kao inoga jezika, udžbenik i vježbenica hrvatskoga kao inoga jezika za razine A1 i A2 te studij hrvatskoga jezika i književnosti u Kijevu).