Mala ljetna škola 2014

Croaticum
Programi
Kontakt
Prijava
Upute za studente
Lokacija
Nastavnici
Savjetovanje za lektore
Studenti
Galerija
Linkovi
Novosti
Testiranje
Raspored
Raspored Erasmus
Hrvatski jezik
Udžbenici
Zagreb
Hrvatska
Silabusi

 PROGRAM DJELATNOSTI CROATICUMA – CENTRA ZA HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O CROATICUMU

Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik postoji kao studijski program za poučavanje inojezičnoga hrvatskoga od 1962. godine, prvo kao Pripremna godina studija a potom pod današnjim nazivom. Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta ustrojen je kao centar na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Važnost je djelatnosti Croaticuma u tome što organizira, izvodi, unapređuje i promiče učenje i poučavanje hrvatskoga jezika i kulture za neizvorne govornike u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Croaticum izvodi nastavu i druge djelatnosti prema sveučilišnome studijskome programu koji je 2005. godine dobio dopusnicu MZOŠ-a kao dio studijskoga programa Odsjeka za kroatistiku zajedno s drugim studijskim programima Filozofskoga fakulteta. Budući da su se od 2005. godine do danas pojavile nove spoznaje o teoriji i praksi nastave inojezičnoga hrvatskoga te drugim djelatnostima Croaticuma, kao i nove studentske i polazničke potrebe, Croaticum se odlučio na reviziju studijskoga programa iz 2005. godine kako bi ga učinio potpunijim i kvalitetnijim te ga više prilagodio potrebama svojih recipijenata.

Croaticum je na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Narodne novine, broj 36/09) te Pravilnikom o načinu polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnoga pisma koji je donio ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske ovlašten provoditi ispitivanje poznavanja hrvatskoga jezika i pisma na različitim razinama jezičnoga znanja te izdavati službene potvrde o tome. Ispitivanje se obavlja i potvrde se izdaju radi stjecanja stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, stjecanja prava na upis u visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, stjecanja hrvatskog državljanstva, zaposlenje u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe kandidata.

Program djelatnosti Croaticuma ispunjava znanstvene i stručne kriterije te ima uvjete da bude sveučilišni studijski program budući da je nastao kao rezultat znanstvenih istraživanja inojezičnoga hrvatskoga i ovladavanja njime u sklopu dvaju znanstvenih projekata kojima je voditelj prof. dr. sc. Ivo Pranjković, a koje je odobrilo  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. To su znanstveni projekti:  Hrvatski za strance, br. 0130459, koji je odobren 2002. i koji je dobio oznaku projekta od nacionalne i strateške važnosti te Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik, koji je odobren 2008. i koji se vodi pod br. 130-0000000-3623.  Rezultati su tih dvaju projekata, osim brojnih znanstvenih članaka i izlaganja, tri sveučilišna udžbenika za poučavanje neizvornih govornika: Hrvatski za početnike 1 (Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, autorice: M. Čilaš Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini i S. L. Udier) i Razgovarajte s nama! Hrvatski za više početnike (Zagreb, FF press, autorice: M. Čilaš Mikulić, M. Gulešić Machata i S. L. Udier). Treći sveučilišni udžbenik Razgovarajte s nama! Hrvatski za niži srednji stupanj (Zagreb, FF press, autorice: M. Čilaš Mikulić, M. Gulešić Machata i S. L. Udier) objavljen je kao izdanje FF pressa 2011. godine. Neki od lektora Croaticuma uključeni su i u znanstvenoistraživački projekt Materinski i inojezični hrvatski voditeljice prof. dr. sc. Zrinke Jelaska, a neki studiraju na Doktorskome sveučilišnom studiju glotodidaktike (živi strani jezici i hrvatski kao strani) voditeljice doc. dr. sc. Marte Medved Krajnović.

Djelatnosti Croaticuma podupiru Sveučilište u Zagrebu te tri hrvatska ministarstva: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i europskih integracija i Ministarstvo unutarnjih poslova tako što stipendiraju polaznike Croaticuma (studente kroatistike i slavistike sa stranih sveučilišta, studente drugih studijskih grupa kojima je hrvatski jezik dio studijskoga programa, hrvatske iseljenike i njihove potomke te osobe koje su stekle pravo na azil i supsidijarnu zaštitu u Republici Hrvatskoj) te organiziraju različite programe sveučilišne razmjene putem kojih polaznici dolaze na Croaticum (CEEPUS, ERASMUS, Basileus i dr.). Djelatnosti Croaticuma vrlo su važne i za Filozofski fakultet te Sveučilište u Zagrebu budući da Croaticum izvodi studijski program u koji se uključuju studenti koji imaju status gosta-studenta Filozofskog fakulteta i oni koji su stipendisti Sveučilišta u Zagrebu. Croaticum također ispunjava uvjete za program cjeloživotnoga obrazovanja budući da uključuje i komercijalne polaznike koji plaćaju tečaj kako bi naučili hrvatski jezik.

Croaticum je i mentorski centar za sve buduće lektore inojezičnoga hrvatskoga jezika u svijetu te s tom svrhom ostvaruje suradnju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskom maticom iseljenika. Te dvije ustanove upućuju buduće lektore hrvatskoga jezika na Croaticum na obveznu obuku (hospitacije, mentorsku nastavu te pripremanje i izvođenje oglednoga sata) iz predavanja inojezičnoga hrvatskoga te Croaticum izdaje službene potvrde (tzv. stručna mišljenja) o njihovoj stručnoj osposobljenosti. Croaticum s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta svake godine organizira i dvodnevni stručni skup pod nazivom Savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga sa svrhom stručnoga usavršavanja i razmjene iskustava lektora hrvatskoga jezika.

 

 

STRUKTURA NOVOGA PROGRAMA DJELATNOSTI CROATICUMA

 

Program djelatnosti Croaticuma sastoji se od jednosemestralnih tečajeva koji se izvode u zimskom, odnosno u ljetnom semestru svake akademske godine, zatim od Male ljetne škole hrvatskoga jezika koja se održava u lipnju i srpnju svake godine, kombiniranih jednomjesečnih tečajeva koji se organiziraju tijekom obaju semestara svake akademske godine, skraćenih jednosemestralnih tečajeva, individualne nastave, provjeravanja poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike i mentorske nastave s budućim lektorima inojezičnoga hrvatskoga. Croaticum po potrebi i potražnji organizira i druge tečajeve različite duljine, opsega i karaktera (općeg i specijaliziranoga jezika) po uvjetima koji se dogovaraju posebno za svaki slučaj s upravom Filozofskog fakulteta.

 

 

 

 

I.  SEMESTRALNA NASTAVA

Svrha je semestralne nastave da odgovara potrebama studenata koji dolaze na Croaticum samo na jedan semestar. Semestralni program nosi ukupno 15 ECTS bodova. 14 ECTS bodova nose jezične vježbe, a 1 ECTS bod govorne vježbe. Na stupnjevima 3A i 3B jezične vježbe nose 13 ECTS bodova, 1 bod nose govorne vježbe, a 1 bod pohađanje predavanja iz hrvatske kulture.

 

  1. JEZIČNE I GOVORNE VJEŽBE

 

Vježbe su podijeljene na 6 stupnjeva uz mogućnost grananja stupnjeva na međustupnjeve prema eventualnim potrebama korisnika.

 

KOLEGIJ: JEZIČNE VJEŽBE IZ HRVATSKOGA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE

 

NOSITELJI I IZVODITELJI: Marinela Aleksovski, prof, dr. sc. Ivančica Banković Mandić, dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, dr. sc. Milvia Gulešić Machata, dr. sc. Antonio Toni Juričić, mr. sc. Dinka Pasini, dr. sc. Sanda Lucija Udier

 

STUPANJ

BROJ SATI TJEDNO

ECTS BODOVI

1.

JEZIČNE VJEŽBE 1

1A POČETNI

     (A2+)

15

14

2.

JEZIČNE VJEŽBE 2

1B VIŠI POČETNI

    (B1)

15

14

3.

JEZIČNE VJEŽBE 3

2A SREDNJI

    (B1+)

15

14

4.

JEZIČNE VJEŽBE 4

2B VIŠI SREDNJI

    (B2)

15

14

5.

JEZIČNE VJEŽBE 5

3A NAPREDNI

    (B2+)

 

15

14

6.

JEZIČNE VJEŽBE 6

3B VIŠI NAPREDNI

 (C1)

15

14

 

 

KOLEGIJ: GOVORNE VJEŽBE IZ HRVATSKOGA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE

 

NOSITELJI: dr. sc. Ivančica Banković Mandić

IZVODITELJI: dr. sc. Ivančica Banković Mandić, Ines Crović, prof., Ana Grgić, prof. i Nikolina Sokolić, prof.

 

STUPANJ

BROJ SATI TJEDNO

ECTS BODOVI

1.

GOVORNE VJEŽBE 1

1A POČETNI

     (A2+)

1

1

2.

GOVORNE VJEŽBE 2

1B VIŠI POČETNI

    (B1)

1

1

3.

GOVORNE VJEŽBE 3

2A SREDNJI

    (B1+)

1

1

4.

GOVORNE VJEŽBE 4

2B VIŠI SREDNJI

    (B2)

1

1

5.

GOVORNE VJEŽBE 5

3A NAPREDNI

    (B2+)

 

1

1

6.

GOVORNE VJEŽBE 6

3B VIŠI NAPREDNI

 (C1)

1

1

 

 

2. PREDAVANJA IZ HRVATSKE KULTURE

Predavanja iz hrvatske kulture organiziraju se za polaznike dvaju završnih stupnjeva (3A i 3B) na hrvatskome jeziku. Studenti koji redovito pohađaju predavanja dobivaju 1 ECTS bod.

 

TABLIČNI PRIKAZ TJEDNE SATNICE

JEZIČNE VJEŽBE

15 SATI

GOVORNE VJEŽBE

1 SAT

 

 

 

 

 

 

 

II. KOMBINIRANI JEDNOMJESEČNI TEČAJEVI

 

Kombinirani jednomjesečni tečajevi organiziraju se za polaznike koji nisu u mogućnosti pohađati cjelovitu semestralnu nastavu. Tečajevi se izvode cijelim tijekom obaju semestara, a obuhvaćaju 60 sati lektorskih vježba na nastavi u jednoj od grupa Croaticuma te 15 individualnih sati s lektorom Croaticuma.

Na kraju Kombiniranog jednomjesečnog tečaja polaznici polažu ispit i dobivaju potvrdu. Program predviđa stjecanje 4 ECTS boda za uspješno završen Kombinirani jednomjesečni tečaj.

 

 

III. SKRAĆENI SEMESTRALNI TEČAJEVI

 

Skraćeni se semestralni tečajevi organiziraju se za studente koji zbog zauzetosti matičnim studijem ne mogu pohađati semestralnu nastavu koja obuhvaća 15 sati tjedno. Oni obuhvaćaju 4 nastavna sata tjedno i održavaju se 2x2 tjedno tijekom obaju semestara. Ukupno obuhvaćaju 70 sati nastave jezičnih vježba i terenske nastave. Nastava se organizira na 6 stupnjeva koji su po razini znanja studenata i nastavnih sadržaja usporedivi s referentnim stupnjevima ZEROJ-a:

1. 1A   (usporediv s A2+)

2. 1B   (usporediv s B1)

3. 2A   (usporediv s B1+)

4. 2B   (usporediv s B2)

5. 3A   (usporediv s B2+)

6. 3B   (usporediv s C1)

 

Na kraju Skraćenog semestralnog tečaja polaznici polažu ispit i dobivaju potvrdu. Program predviđa stjecanje 4 ECTS boda za uspješno završen Skraćeni semestralni tečaj.

 

IV. INDIVIDUALNA NASTAVA

 

Croaticum organizira individualnu nastavu za sve zainteresirane polaznike. Individualna se nastava sastoji od lektorskoga rada s jednim polaznikom. Organizira se  i izvodi na način i u obimu koji odgovara polazniku.

 

Polaznici i studenti po potrebi mogu i za individualnu nastavu dobiti ECTS bodove (25 do 30 sati radnoga opterećenja studenta nosi po jedan bod).

 

V. MALA LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA I KULTURE

 

Croaticum svakog ljeta organizira Malu ljetnu školu hrvatskoga jezika i kulture koja traje 4 tjedna  u lipnju i srpnju. Sastoji se od 76 nastavnih sati. Nastava se organizira na 6 stupnjeva koji su po razini znanja studenata i nastavnih sadržaja usporedivi s referentnim stupnjevima ZEROJ-a:

 

1. 1A   (usporediv s A2+)

2. 1B   (usporediv s B1)

3. 2A   (usporediv s B1+)

4. 2B   (usporediv s B2)

5. 3A   (usporediv s B2+)

6. 3B   (usporediv s C1)

 

Studijski program svakoga stupnja sastoji se od 3 sata jezičnih vježba dnevno i 2 sata nastave konverzacije  2 puta tjedno te od 4 predavanja iz hrvatske kulture. Uključuje upoznavanje studenata s najvažnijim  fenomenima hrvatske akademske i svakodnevne kulture. S tom se svrhom uz nastavu organizira i dodatni program: videoprojekcije, posjeti muzejima, kazalištima, obilazak povijesne jezgre grada Zagreba te izleti izvan grada. Prema željama i interesima polaznika organiziraju se različite radionice.

Na kraju Male ljetne škole polaznici polažu ispit i dobivaju potvrdu. Potvrda koja se stječe  nakon položena ispita na kraju Male ljetne škole ne znači ovladanost cijelom razinom na kojoj je  bila nastava (kao što to znači svjedodžba na kraju semestralne nastave.) Po potrebi takav se jednomjesečni tečaj može održati i u drugim mjesecima (na primjer, u rujnu i veljači pred početak semestralne nastave).

 

Program predviđa stjecanje 5 ECTS bodova za uspješno završenu Malu ljetnu školu hrvatskoga jezika i kulture.

 

 

VI. PROVJERAVANJE POZNAVANJA HRVATSKOGA JEZIKA ZA NEIZVORNE GOVORNIKE

 

Croaticum je na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (Narodne novine, broj 36/09) te Pravilnikom o načinu polaganja ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnoga pisma koji je donio ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske ovlašten provoditi ispitivanje poznavanja hrvatskoga jezika i pisma na različitim razinama jezičnoga znanja te izdavati službene potvrde o tome. Ispitivanje se obavlja i potvrde se izdaju najviše na razini B1 po ZEROJ-u radi stjecanja dozvole stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Ispitivanje se po potrebi obavlja na drugim razinama (A1, A2, B2, C1, C2 po ZEROJ-u) te za druge svrhe kao što su: stjecanje prava na upis u visokoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj, stjecanje hrvatskog državljanstva, zaposlenje u Republici Hrvatskoj te za osobne potrebe kandidata. Za te svrhe nadležna hrvatska ministarstva još nisu donijela posebne pravilnike ni druge podzakonske akte.

Test provjere poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razni B1 po ZEROJ-u sastoji se od sljedećih cjelina:   

  1. razumijevanje slušanoga teksta
  2. razumijevanje čitanoga teksta
  3. poznavanje gramatičkih struktura
  4. pismeno izražavanje
  5. usmeno izražavanje

Kandidat mora ostvariti minimalno 60% točnih odgovora u svakoj ispitnoj cjelini da bi položio ispit. Za usmeni dio ispita kandidat mora pripremiti jednu blisku temu iz svakodnevnoga života koju će ukratko izložiti (5 minuta) te nakon toga o njoj razgovarati s lektorom.

 

Opisnik programa ispita poznavanja hrvatskoga za neizvorne govornike na razini B1

 

RAZUMIJEVANJE SLUŠANOGA TEKSTA

Kandidat može razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih emisija o tekućim događajima ili temama ako su iskazane polako i razumljivo.

 

RAZUMIJEVANJE PROČITANOGA TEKSTA

Kandidat može razumjeti tekstove koji su pisani prilagođenim i jednostavnim jezikom. Može razumjeti opis događaja, stvari i situacija.

 

GOVORNA INTERAKCIJA I PRODUKCIJA

Kandidat se može snaći u većini svakodnevnih situacija te spontano razgovarati o poznatim temama (obitelj, posao, obrazovanje, slobodno vrijeme, društvo, novac, hrana, piće, stanovanje).

Kandidat može u jednostavnim crtama ispričati svoje planove, doživljaje, događaje te može sažeto prepričati priču, knjigu ili film.

 

PISANA PRODUKCIJA

Kandidat može napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi, osobno pismo s opisom vlastitih doživljaja i dojmova, životopis i opis slike.

 

POZNAVANJE JEZIČNIH STRUKTURA

Na ispitu se provjerava praktična uporaba jezika za koju ne trebaju teorijska znanja.

Provjerava se osnovno poznavanje:

-          morfologije imenica, zamjenica, pridjeva i glagola,

-          uporaba padeža

-          uporaba prezenta, perfekta, futura 1. i imperativa,

-          uporaba prijedloga.

 

 

Opisnik za provjeru poznavanja hrvatskoga jezika za neizvorne govornike na razini B1  napravljen je prilagođavanjem opisnika za razinu B1 iz Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje (Školska knjiga i Vijeće Europe, 2001) specifičnostima hrvatskoga jezika. Iz njega se vidi što se provjerava na ispitu i što pristupnik treba  znati da bi ga položio. Opširnije informacije o ispitu te razini B1 mogu se naći na mrežnoj adresi:                          http://croaticum.ffzg.hr/hrv/programi.html

 

 

VII. MENTORSKA NASTAVA

 

 

Prema ugovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Croaticum organizira hospitacije i mentorsku nastavu za kandidate koji se pripremaju za posao lektora hrvatskoga jezika na stranim sveučilištima. Kandidati su dužni provesti 20 sati slušajući nastavu na Croaticumu. Dodjeljuje im se mentor koji ih upućuje u pristup nastavi hrvatskoga jezika za neizvorne govornike, upućuje ih na stručnu literaturu te im pomaže u izradi pripreme za ogledni sat. Na oglednome satu pred dvočlanim povjerenstvom kandidat demonstrira svoju upućenost i vještinu u izvođenju nastave za neizvorne govornike. Povjerenstvo mu na temelju svoje procjene izdaje stručno mišljenje o osposobljenosti za rad na mjestu lektora hrvatskoga jezika. Jednaku suradnju Croaticum ostvaruje i s Hrvatskom maticom iseljenika koja upućuje lektore na rad u Latinsku Ameriku u sklopu programa HOLA.

 

.

 

Prijedlog programa djelatnosti Croaticuma izradili su lektori i viši lektori Croaticuma:

 

Marinela Aleksovski, prof., lektorica

dr. sc. Ivančica Banković Mandić, lektorica

dr. sc. Marica Čilaš Mikulić, viša lektorica

dr. sc. Milvia Gulešić Machata, viša lektorica

dr. sc. Antonio Juričić, viši lektor

mr. sc. Dinka Pasni, viša lektorica

dr. sc. Sanda Lucija Udier, viša lektorica

 

U Zagrebu, lipnja 2010.